Veelgestelde vragen over Waelbos

Hieronder treft u de vragen en antwoorden die onder andere tijdens de eerste informatieavonden naar voren zijn gekomen.

Flora en fauna

53. Zijn jullie niet bang dat de vleermuizen worden weggejaagd nu er tijdelijke voorzieningen zover weg zijn?

Wij hebben boomkasten als tijdelijke voorzieningen voor de vleermuizen door een gespecialiseerd organisatie, Aqua-Terra Nova laten ophangen in de vliegrichting van de vleermuizen. De kasten zijn gemaakt van duurzaam houtbeton en blijven voor onbeperkte tijd hangen. In de beoogde situatie zal dit echter weer herstellen, omdat het plangebied een nieuwe groeninrichting krijgt. Daarnaast zijn er uitwijk mogelijkheden in de omgeving voor vleermuizen om voedsel te vinden. De gewone dwergvleermuis zoeken hun voedsel over het algemeen binnen vijf kilometer van hun verblijfplaats, en de ruige dwergvleermuis binnen tien kilometer. Op circa 340 meter afstand van het 
plangebied is het groengebied Plas van Alle Winden aanwezig, en op 1,5 km het groengebied Het Prinsenbos dat als essentieel foerageerbied wordt gebruikt door vleermuizen.

 

 

1. Hoe gaat u om met de vogels die momenteel in het bos leven? -> Flora en fauna onderzoek

Er heeft reeds een flora en fauna onderzoek plaatsgevonden. Uit dit onderzoek is gebleken dat de gesignaleerde vleermuizen en buizerd wel verblijven in Waelbos, maar niet wonen en nesten in Waelbos.

2. Ik woon vlakbij het bos aan de overkant van het water. Er leven bonte spechten, fazanten, buizers, bosuiltjes en zeer veel vleermuizen en egels. Er is al zoveel natuur verdwenen in het Westland. Waarom niet laten zoals het is en omheinen met dichte bra

Er hebben reeds meerdere flora en fauna onderzoeken plaatsgevonden waarbij de volgende soorten zijn onderzocht: rugstreeppad, roofvogels en overige soorten. Uit dit onderzoek is gebleken dat de locatie geen leefgebied van de rugstreeppad is. In het gebied zijn geen roofvogels aangetroffen, ook zijn er geen (oude) nestsporen waargenomen. Een eventueel gesignaleerde buizerd kan hier wel verblijven, maar woont en nest hier niet. Er zijn wel nesten aangetroffen van een scholekster en een kievit. Ook zijn er gewone dwergvleermuizen waargenomen in het gebied, er zijn hiervan echter geen vaste verblijfplaatsen in Waelbos aangetroffen. Tijdens het onderzoek is er een platgereden egel gezien. Dit wijst erop dat egels wel in de omgeving van Waelbos voorkomen en wellicht van Waelbos gebruik maken. Een recent onderzoek loopt nog.

3. Wanneer het bos wordt gekapt, hoe kun je dan zorgen voor de dieren. Er zitten vleermuizen in, deze zijn beschermd.

Zie antwoord bij vraag 2.

Nieuwe inrichting

8. Ik denk dat de meeste burgers een gebied terug willen hebben wat natuurlijk aanvoelt. We gaan niet voor niets in een ecologische zone wonen. Dit kun je in mijn ogen sneller creëren door naast groen (beplanting) met meer water te combineren. Kan je geen

Waelbos maakt deel uit van de ecologische zone en de steppingstones. De oude Molensloot wordt gehandhaafd en uitgebreid waardoor het Waelbos in directe verbinding staat met de ecologische zone. Een directe verbinding met de Nieuwe Vaart is niet mogelijk vanwege het verschil tussen boezem en polderniveau.

9. Hoe is de aansluiting/beplanting van de ecologische zone naar het bos toe? Qua beplanting, loop/fietspad.

Dit komt in de workshop aan de orde en zal door middel van participatie met de (toekomstige) omwonenden nader ontworpen en ingevuld worden.

10. Komt er ook iets voor de honden?

Dit komt in de workshop aan de orde en zal door middel van participatie met de (toekomstige) omwonenden nader ontworpen en ingevuld worden.

11. Binnen hoeveel jaar verwacht u dat het nieuwe aangeplante bos weer de omvang heeft van het huidige bos?

Dit is afhankelijk van de uiteindelijke invulling. De ontwerpen uit de workshop vormen hiervoor de basis. In een later stadium geven wij een voorbeeld van de verwachte groeicurve (op basis van de groeiprestaties van de bomen die in de directe omgeving groeien onder vergelijkbare omstandigheden) én het definitieve ontwerp. Dit wordt t.z.t. door ons nader gecommuniceerd.  

12. Wordt er rekening gehouden met de bezonning van het project Graaf van Zande?

Dit is afhankelijk van de uiteindelijke invulling. De ontwerpen uit de workshop vormen hiervoor de basis. 

13. In Poeldijk hebben wij snelgroeiende bomen aan de Verburglaan groeien. Dat zijn flinke bomen geworden. Maar in het voorjaar gaan deze bomen pluizen. Zodat de hele wijk in een dikke pak sneeuw ligt. Veel kinderen hebben last van deze bomen. Wordt er re

Dit komt in de workshop aan de orde en zal door middel van participatie met de (toekomstige) omwonenden nader ontworpen en ingevuld worden.

14. Kan er bij de beplanting ook gekeken worden naar bomen/struiken/bloemen die weinig allergeen zijn, i.v.m. hooikoorts? Maar ook bijv. Eikenprocessierups.

In het beplantingsplan wordt rekening gehouden met allergenen. Daarnaast nemen wij bijvoorbeeld geen eikenbomen op in het plan. Ook wordt er rekening gehouden met gebiedseigen soorten én hebben wij een herplantplicht en zijn dus ook gebonden aan de eisen die aan ons gesteld worden. 

15. Komt er aan de kant van de Rijnvaartweg parkeergelegenheid?

Nee, er komt aan de Rijnvaartweg geen parkeergelegenheid. De huidige inrit naar de kadaveraanbiedplaats zal gehandhaafd worden als inrit voor het HVC-warmtestation.

16. Is er een groeicurve van beplanting op een vuilnisbelt beschikbaar?

Aan de hand van het definitieve ontwerp en onderzoek van beplanting uit de omgeving kan er een goede groeicurve onderzocht worden. Zodra deze beschikbaar is delen wij deze met u.

17. Hoe wordt voorkomen dat het een plek wordt met hangjeugd problemen?

Dit komt in de workshop aan de orde en zal door middel van participatie met de (toekomstige) omwonenden nader ontworpen en ingevuld worden op basis van de randvoorwaarden uit het bestemmingsplan. 

18. Moet bos blijven en niet kruidenwijk. ->Stikstof beleid ->Percentage bebouwing

Conform de huidige wet- en regelgeving komt er geschikt groen voor terug middels een combinatie van bomen en struiken. De kruiden zorgen voor een snelle groene omgeving terwijl de bomen en struiken de ruimte krijgen om te groeien en hun levenscyclus kunnen afmaken. De verhouding boom/struik/kruid vindt straks een natuurlijke weg.

Natuurlijke geluidswal

19. Blijft de geluidswal bestaan? Verhoging van ± 3 meter.

Het oude NAVOS-terrein is geen geluidswal maar een oude vuilstort locatie. Door de nieuwe leeflaag wordt de wal ca 1 meter hoger.

20. Nu is er hoogteverschil. Kan dit blijven?

Het hoogteverschil tussen de Rijnvaartweg/Nieuwe Vaart en het NAVOS-terrein blijft.

47. De berg fungeert als een natuurlijke geluidswal voor de aangrenzende woningen voor de weg en het warmtestation. Er werd net gesproken over het egaliseren van de berg. In een eerdere bijeenkomst is bevestigd dat de "berg" blijft en zelfs nog

Berg blijft en wordt opgehoogd met 1 meter leeflaag.

Vervuiling - sanering

21. Wat zijn de effecten van de gestorte materialen op het grondwater onder het terrein?

Uit de onderzoeken tot nu toe blijkt dat de verontreinigingen niet mobiel zijn en daarom ook geen bedreiging vormen voor het grondwater vormen.

22. Is doorsijpelen van dit grondwater naar belendende percelen mogelijk? Hoe wordt dit voorkomen?

De verontreinigingen zijn op basis van de huidige onderzoeken niet mobiel.

23. Wanneer verwacht u met de sanering te starten?

Dat is afhankelijk van de afronding van het voorwerk en het definitieve ontwerp. Pas als dat klaar is kan er een geschikte planning gemaakt worden. Hierbij houden wij o.a. rekening met het broedseizoen.

24. Wat voor gevaarlijke stoffen liggen er in de grond?

Het betreft zware metalen, polycyclische koolwaterstoffen en bestrijdingsmiddelen.

25. Waarom wordt er niet voor een duurzamere oplossing gekozen? Het volledig afgraven van de verontreinigende grond?

Verontreinigingen die niet verplaatsen (niet mobiel zijn) moeten zodanig worden afgedekt dat niemand er nog bij kan. Dat is het gangbare beleid in Nederland. Hier gebeurt dat door middel van een leeflaag. De vervuiling is grondgebonden en hoeft alleen maar afgedekt te worden. Het volledig afgraven, storten en weer aanvullen zou veel meer overlast geven voor de omgeving en het milieu.

26. Waarom wordt er niet gekozen om de hele grond te saneren? Als er een nieuwe laag overheen komt gaat die toch ook weer weg na verloop van tijd?

Verontreinigingen die niet verplaatsen (niet mobiel zijn) moeten zodanig worden afgedekt dat niemand er nog bij kan. Dat is het gangbare beleid in Nederland. Hier gebeurt dat door middel van een leeflaag. De laag die we nu gaan aanbrengen is een meter dik en deze laag zal zeer lang meegaan. 

27. Hoe lang gaat de nieuwe afdeklaag ongeveer mee?

Minimaal 50 jaar, waarschijnlijk veel langer.

28. Is de verontreiniging niet mobiel? Zo nee, hoe weet u dat

Dat blijkt uit onderzoek.

29. Wat is het effect van de huidige verontreiniging op de omliggende grond en De Nieuwe Vaart? -> de sloot

Omdat de verontreiniging niet mobiel is kunnen wij ervan uit gaan dat de verontreiniging geen verdere gevolgen heeft voor de Nieuwe Vaart. Omliggende gronden in Rijnvaart zijn reeds gesaneerd. 

30. Hoe wordt voorkomen dat de huidige verontreiniging de omliggende grond en De Nieuwe Vaart -> sloot bereikt?

Dat is niet nodig. Zie antwoord vraag 26 en 29

31. Wat betekenen de werkzaamheden voor de omliggende grond en De Nieuwe Vaart? -> de sloot

De werkzaamheden in Waelbos hebben verder geen invloed op de omliggende gronden en De Nieuwe Vaart.

32. Is Nieuwe Vaart 3 gesaneerd?

Niet door ONW, dit is privégrond. 

33. Is er een schoongrondverklaring voor project “Aan de Nieuwe Vaart” afgegeven? Zo nee, volgt dat nog?

Er wordt zodanig gesaneerd dat de grond geschikt is voor de bestemming. Dat wordt ook verklaard op het eind van de sanering (geschiktheidsverklaring d.m.v. de Bodem Kwaliteit Kaart die deze gronden in de klasse Wonen rangschikt).

34. Hoe wordt de huidige stabiele situatie m.b.t. vervuiling in stand gehouden en gemonitord.

Na de sanering wordt de grond overgedragen aan de gemeente. Die zal in de toekomst via de beheerafdeling de situatie in de gaten houden.

35. Hoe wordt de veiligheid geborgd op lange termijn? Asbest, zware metalen... Vervuiling water

Na afloop van de sanering vindt een eindcontrole plaats door het bevoegd gezag. Door het aanbrengen van een meter dikke afdeklaag schone grond wordt de vervuiling geïsoleerd. Op lange termijn zal de beheerder het gebied monitoren.

36. In opdracht van ONW is actualiserend bodemonderzoek gedaan voor “Waelpark”. Op 21-01-2016 is een rapport uitgebracht waaruit blijkt dat sinds de eerste onderzoeken in 2004 de afdeklaag van NAVOS-locatie “Houtwijk” niet overal voldoende dik is. Ook in

Dat er vervuiling ligt is reeds lang bekend. Ook is van het begin af aan duidelijk dat dit gebied qua grondgebruik en sanering bij het woongebied Rijnvaart zou moeten horen. Aanvankelijk werd verondersteld dat het herstel van de leeflaag alleen plaatselijk zou moeten gebeuren. Dat blijkt een onjuiste inschatting te zijn geweest. 

37. Als het echt zo gevaarlijk is dan had ODH het al afgezet.

ODH heeft hier in het verleden niet naar gevraagd. De saneringsoplossing is na onderzoek opgelegd.

38. Wat is de worteldiepte van de bomen i.v.m. vervuilde grond. Anders gaat doek weer kapot of wortels weer in de vervuilde grond.

Bomen wortelen in basis niet meer dan ± 80 cm diep. Ze wortelen vooral in de breedte. Het kan wel zijn dat er 1 wortel dieper gaat. Dit is echter voor de afdeklaag en voor de boom geen probleem.

39. Grond weghalen bij de randen houdt dit in dat er bomen gerooid gaan worden?

Enkel de onder beplanting wordt plaatselijk weggehaald zodat wij de randen van het gebied nader kunnen onderzoeken. We willen hiermee kijken of we bomen aan de rand van het gebied kunnen behouden.

40. Vuilstortplaats: deklaag is beschadigd, moet worden hersteld. Vraag b: Hoe dik is de afdeklaag?

De nieuwe afdeklaag is minimaal 1 meter.

40. Vuilstortplaats: deklaag is beschadigd, moet worden hersteld. Vraag a: Kan de vervuiling in de bodem gevolgen hebben voor het grondwater en is dit voldoende veilig?

Voor zover bekend heeft de verontreiniging geen gevolgen voor het grondwater, dit omdat het een grondgebonden vervuiling betreft.

41. Levert de vervuiling in de toekomst geen gevaar op voor toekomstige bewoners? Hoe vindt er controle plaats in de loop van de tijd? Op de vervuilde grond. Hoe komt het dat een nieuwe deklaag voldoende is en dat nieuwe bomen dan wel kunnen groeien?

De vervuiling is niet mobiel en na het aanbrengen van de nieuwe afdeklaag is de verontreiniging afdoende gesaneerd voor het toekomstige doel. 

46. We hebben asbest reiniging bezig gezien in de sloot bij het Graaf van Zande project. Is er asbest in de regio, en wordt dat allemaal veilig weggehaald?

Asbest in gehele regio is ons niet bekend. Ons onderzoek richt zich alleen op het Waelbos en daar is asbest aangetroffen. Het asbest wordt veilig onder saneringscondities afgevoerd.

Kosten en budget

42. Wie gaat er voor de kosten van dit hele plan opdraaien?

De kosten voor Waelbos worden gedragen door ONW. Ontwikkelingsmaatschappij Het Nieuwe Westland (ONW) is een samenwerking tussen de Gemeente Westland en BNG-gebiedsontwikkeling.

43. Als er weer tekorten zijn bij de gemeente, hoe gaat het dan met het hele plan?

ONW is een aparte entiteit. 

44. Hoeveel is het budget? Direct grote bomen want de bomen die er nu zijn zorgen al voor een fraai uitzicht geluidwal en privacy. Dus niet 15 jaar voor wachten.

Door gebruik te maken van de Integrale Beplantingsmethode Ruyten (IBR) is het mogelijk om vrij snel een bosgevoel te creëren. IBR laat de bomen vrij groeien en zorgt dat daar in het ontwerp rekening mee is gehouden. Er worden combinaties gemaakt van grote en kleine bomen en struiken. Hierdoor zijn minder bomen nodig om over een x periode resultaat te hebben. Dit gebeurt d.m.v. een groeicurve (groeivoorspelling op basis van lokaal gemeten groeiprestaties). Dit voorstel presenteren wij in een later stadium als het ontwerp voor Waelbos gereed is.

Algemeen

45. Wat zou er gebeurd zijn als er geen nieuwbouw was gekomen? Dan was het bos in deze staat gebleven?

Dan had het gebied ook gesaneerd moeten worden.

Spelen

48. Er zijn heel veel 0-6 speeltuinen. Is het ook mogelijk om 1 of 2 van die speeltuinen geschikt te maken voor 6-12 jaar?

Zoals ook aangegeven tijdens de informatieavond 25 maart en de workshop op 15 april , worden de plaatsing van de speeltuinen en de leeftijdscategorieën bepaald door het beleid van de gemeente Westland. Hierin heeft ONW geen invloed op.

49. Waar kan aan gedacht worden bij 'verblijven'? Is dat 'hangen' of kan dat gaan over een Cruyffveldje en/of skatepark bijvoorbeeld?

Dit is ook aan de orde geweest tijdens de workshop op 15 april Bij verblijven kunt u denken aan een ontmoetingsplek. 

50. Wanneer worden de overige speeltuinen ingericht?

Dit gaat mee in het inrichtingsplan voor de buitenruimte. Nadat alle woningen in Rijnvaart zijn opgeleverd. Wilt u meedenken met de inrichting van de overige speeltuinen in Rijnvaart? Schrijf u dan nu in!

51. Eerder werd gezegd dat wij ook konden meedenken over de ontwerpen van de speeltuinen in de wijk. Wanneer en hoe kunnen wij ons aanmelding door die sessies?

De participatie voor het spelen in Rijnvaart gaat na de zomervakantie van start. Wilt u meedenken met de inrichting van de overige speeltuinen in Rijnvaart? Schrijf u dan nu in!

Rijnvaartweg

52. De Rijnvaartweg, wanneer kunnen we daar veilig wandelen, vanuit de wijk naar het dorp? Het is nu gevaarlijk met en wandelaars en fietsers en scooter ed